| Hosting | sms brána | Práce | Brigády | Pneumatiky |

Jak? Často kladená otázka „Jak si s něčím poradit? Jak něco udělat? Jak se rozhodnout? Co vlastně koupit?
Za co zaplatit?“ Když dané věci nerozumím nebo se mi různí prodejci a odborníci snaží něco namluvit, doporučit svůj výrobek a pohanět konkurenční. Jak? Pokusíme se odpovědět.

Jak podat trestní oznámení

Podání trestního oznámení

Postup při podání trestního oznámení

Pokud je podáno trestní oznámení, musí policie prošetřit, zda došlo ke spáchání trestného činu.

Trestní oznámení
- může podat kdokoliv, nikoli tedy pouze poškozený
- lze podat ústně či písemně
- je možné podat na kterékoli oddělení policie (ideální je podat trestní oznámení na službu kriminální policie a vyšetřování v místě, kde došlo ke spáchání trestného činu) nebo na státní zastupitelství. Tyto orgány mají povinnost oznámení přijmout a bez průtahů věc vyšetřit.

V případě písemného trestního oznámení doporučujeme odeslat oznámení doporučeně nebo si nechat potvrdit doručení na kopii oznámení u pracovníka podatelny policie nebo státního zastupitelství.

Pokud chce být oznamovatel informován o tom, co v té věci policie učinila musí o to výslovně při podávání trestního oznámení požádat (uvést do protokolu nebo v písemném oznámení např. „žádám, abych byl/a vyrozuměn/a o tom, s jakým výsledkem bylo moje trestní oznámení prošetřeno“). Policie jej musí do 30 dnů vyrozumět.

Forma a obsah trestního oznámení nejsou stanoveny, doporučujeme však formulovat trestní oznámení srozumitelně a stručně tak, aby bylo zřejmé, kdo oznámení činí (včetně přesné totožnosti a adresy), kdy a kterému policejnímu útvaru bylo oznámení podáno. Dále doporučujeme zodpovědět následující otázky:
Kdo se trestného činu dopustil?
- totožnost účastníků: pachatel, poškozený, svědci; pokud oznamovatel nezná jejich totožnost, uvede co nejpodrobnější popis osoby a jejích vnějších projevů.
Co se stalo?
- popis skutku
Kde k události došlo?
- místo spáchání skutku
Kdy došlo k události?
- doba spáchání skutku
Jak k události došlo?
- popis jednání všech zúčastněných osob
Čím byl trestný čin spáchán?
- pokud byla použita zbraň nebo nástroj
Proč se podle názoru oznamovatele čin stal?
- jaký byl motiv pachatelova jednání
Jaké následky pro oběť měla?
- např. újma na zdraví, újma na majetku atd.

Zdroj: Policie ČR

 

Linka 158 neslouží k podání trestního oznámení!
Linku 158 volejte, pokud jste obětí nebo svědkem trestného činu, je ohrožena bezpečnost osob, majetku a veřejného pořádku nebo máte-li podezření na jakoukoliv formu terorismu. Je rovněž možné volat na jednotné číslo evropského tísňového volání. 112

Trestní oznámení podáváte na příslušné policejní služebně, kde též ověří vaši totožnost.


Podání trestního oznámení.

Co dělat dál, když podám trestní oznámení?
Mnohdy je potřeba prostudovat smlouvy, podat dostatečné informace policii. Můžete si prostudovat Obchodní zákoník nebo Občanský zákoník, trestní právo. Obrátit se na právníka, nebo občanské sdružení, zabývající se problematikou trestního práva.
V mnoha případech i když jste v právu, může druhá strana podat též trestní oznámení na vaši osobu.
V takovém případě je lepší konzultovat další postup s právníkem.
Nejste-li spokojeni s prací a postupem policie, můžete se se stížností nebo podnětem obrátit na inspekci policie.


Někdy se stává že se setkáte s podomním prodejcem, obchodním zástupcem, který vás úmyslně uvedl v omyl a způsobil vám tak škodu překračující 5 000 Kč, můžete kontaktovat policii a podat trestní oznámení, protože se jedná o trestný čin podvodu. Především u podomního prodeje se však podvody velmi těžko dokazují. Jak odstoupit od smlouvy si můžete přečíst zde, ale je nutné vědět že když si prodejce, zástupce pozvete domů sami, rázem se mění pravidla pro odstoupení k vašemu neprospěchu, proto mnohdy nejprve chodí jakýsi předvoj a potom na základě vašeho souhlasu = pozvání, příjde onen vychytralý obchodník, takže před jakýmikoliv právními úkony, studujte hory nepřehledných paragrafů a novel, nebo se poraďte s právníkem který je znalý.

Jak? Rady odborníků z různých oblastí života.